Έκανα ένα βίντεο σύγκρισης διαφόρων οθονών για Gameboy Handhelds youtu.be/uMwpf3Jss34

@drpaneas

αν δεν τα δεις δίπλα δίπλα τελικά δεν καταλαβαίνεις τη διάφορα. Η μέρα με τη νύχτα!

Follow

@doctorandroidgr
Αυτός ήταν και ο απώτερος σκοπός του βίντεο ;) Ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα είναι όταν βγει το RPi4 compute module, να δούμε τι θα φτιάξουν.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!